Kragerø Kunstforening sine vedtekter

Vedtekter for Kragerø Kunstforening

§ 1.    Navn.

            Kragerø Kunstforening er en frivillig organisasjon med kunstformidling      som    hovedoppgave. Dens sete er i Kragerø.

§ 2.    Formål.

            Kragerø Kunstforening har som formål å;

            -skape interesse og forståelse for billedkunst, skulptur,                                                          kunsthåndtverk, fotokunst og andre visuelle kunstarter.

            – Presentere amatører og profesjonelle kunstnere.

            – Arbeide for at kunst blir brukt i skolevesenet og i offentlige miljøer.

§ 3.    Oppgaver.

            Kragerø Kunstforening har som arbeidsoppgave å:

            – Avholde skiftende utstillinger og andre kulturarrangementer.

            – Kjøpe kunst til medlemslotteri.

            – Forvalte og forøke egen kunstsamling.

            – Drive informasjon og opplysningsarbeid overfor skoler i                                           Kragerødistriktet.

            – Forestå spesielle tiltak som; kunstreiser, kurs, omvisninger og foredrag.

§ 4.    Medlemskap.

            Medlemskap er åpent for alle som vil støtte foreningens virksomhet.             Medlemskap oppnås ved å betale  medlemskontingent, fastsatt av årsmøte.

§5.     Årsmøte.

Årsmøte er Kragerø Kunstforenings øverste organ. Ordinært  årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned. På årsmøtet har hvert medlem 1 stemme, familiemedlemmer har 2 stemmer pr. husstand, om medlems-kontingenten for årsmøteperioden er betalt. Ingen kan stemme for andre. Innkalling til årsmøtet skal skje 3 uker før det avholdes. Frist for innsending av forslag / saker skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Sakspapirer og endelig forslag til dagsorden deles ut på årsmøtet.

            Dagsorden for det ordinære årsmøte skal inneholde følgende punkter:

            1.         Velge ordstyrer og referent.

            2.         Godkjenne innkalling og dagsorden.

            3.         Behandle årsberetning og regnskap for foregående år.

            4.         Arbeidsprogram og budsjett for inneværende år.

            5.         Fastlegge kontingent for inneværende år.

            6.         Valg:   a) Styre med vararepresentanter.

                                   b) Valgkomite med vararepresentanter.

                                   c) Andre komiteer / utvalg.

                                   d) Årsmøtet velger revisor.

            7.         Behandle innkommende forslag.

            8.         Gjennomføre loddtrekning av medlemslotteri.

            Lovendring krever 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmer på årsmøtet.       Andre saker blir avgjort med simpelt flertall. Stemmelikhet ved valg    avgjøres ved loddtrekning. Ved stemmelikhet i andre saker anses saken som    nedstemt.

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når hele styret krever det, eller 1/4      av medlemmene krever det. Innkallingen blir som vanlig årsmøte.

§ 6.    Styret.

            Styret skal bestå av 7 medlemmer og  6 personlige vararepresentanter.

            Styret velges for 2 år av gangen. Leder velges av årsmøtet.  

            Ved første valg velges ved loddtrekning halvparten for 1 år. Styret                         konstituerer seg selv på sitt første møte og velger selv nestleder,                                    kasserer og sekretær.

            Vararepresentantene er personlige til styremedlemmene og blir innkalt til        styremøter av sin representant etter behov.

Et æresmedlem kan, om det ønsker det, delta på styremøter med talerett, men uten stemmerett.

§ 7.    Styrets arbeidsoppgaver.

            Styret er foreningens høyeste organ mellom årsmøtene. Det skal bl.a.

            – Forberede og innkalle til årsmøte.

            – Legge frem regnskap og årsberetning for årsmøte, samt budsjett og                           arbeidsplan.

            – Gjennomføre årsmøtets vedtak.

            – Behandle og vedta foreningens utstillingsplaner og andre aktiviteter.

            – Forvalte foreningens eiendeler.

            – Representere foreningen utad.

            – Oppnevne arbeidsutvalg og andre nødvendige komiteer og utvalg.

            – Vedta instrukser for utvalg / komiteer.

            – Sørge for god regnskapsførsel og revisjon.

            Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er             tilstede. Beslutning fattes med simpelt flertall. Lederen har dobbeltstemme i      tilfelle stemmelikhet. I lederens fravær fungerer nestleder.

            Styret fører protokoll over sine møter, og denne blir lest opp etter møtet og        undertegnet av formannen eller to styremedlemmer. Styrereferatet blir sendt     styremedlemmer og vararepresentanter.

§ 8.    Oppløsning  av  foreningen.

            Kragerø Kunstforening kan bare oppløses etter vedtak med minst 3/4             flertall på to på hverandre følgende ordinære årsmøter. Foreningens aktiva             overføres etter oppløsning til Kragerø kommune som bestemmer deres anvendelse.

Instruks for Kragerø Kunstforenings valgkomite.

1.         Valgkomiteen skal være på minst 3 medlemmer med personlige vararepresentanter som velges på årsmøtet. Årsmøtet velger et av medlemmene som komiteens leder.

2.         Valgkomiteens medlemmer skal mellom årsmøtene holde seg orientert om kandidater som kan være aktuelle for tillitsverv i Kragerø Kunstforening.

3.         Komiteen skal drøfte innkomne forslag såvel som egne forslag til kandidater, og på dette grunnlag utarbeide sin innstilling. Lederen innkaller og leder møtene.

Komiteens innstilling skal foreligge senest 4 uker før årsmøtet. Innstillingen og innkomne forslag skal gjøres kjent for medlemmene.

4.         Valgkomiteen skal ta sikte på å komme frem til en best mulig balansert sammensetning av styret.

5.         Valgkomiteen skal fungere i to år.